غدیر نقطه ای است که در آنجا نشان داده شد، ولایت به چه معنی است: آنان که رفته اند برگردند و آنان که عقب مانده اند خود را برسانند. پیام مهمی در راه است.از ولایت نه عقب بمانید و نه جلو بزنید که عقب ماندگان به مقصد نمی رسند و جلو رفتگان سر از انحراف در می آورند.

همانطور که همگان خود را در روز غدیر با ابلاغ پیامبر هماهنگ کردند، ما هم باید همواره سعی کنیم هر روزه در زندگی مان غدیری وجود داشته باشد تا بر نقطه ای که پیامبر برای ما تعریف کردند، خود را تطبیق نماییم: نه از ولایت عقب بمان و نه جلوتر از ولایت حرکت کن. بلکه همگام با ولایت حرکت نما تا رستگار شوی.

(چنانچه برخی در آن روز از درک حقیقت قافله غدیر عقب مانده و تنها ظاهر نمایی نمودند. سپس مسیر غدیر را تغییر دادند و سر از انحراف در آوردند و با غصب حق اهل بیت، و گمراه نمودن تعداد زیادی از افراد، عذاب ابدی را برای خود خریدند.)


برچسب ها : غدیر برچسب ها : ولایت برچسب ها : غصب حق برچسب ها : حق برچسب ها : اهل بیت