دوستان عزیز امروز روز بیابان زدایی است لذا سوالاتی را از یکی از این سایت های مرتبط جمع آوری نموده و در وبلاگ قرار داده ام تا ان شاء الله مفید واقع شود :

پرسش1: بیابان زایی چیست؟
پرسش2: نقش انسان در بیابانزایی چیست ؟
پرسش3: بیابان زدایی چیست؟
پرسش4:مالچ نفتی چیست؟
پرسش5:منابع طبیعی چیست؟
پرسش6:جنگل چیست؟
پرسش7:
مرتع چیست؟
پرسش8:GIS چیست؟
پرسش 9:چگونه از جنگل محافظت کنیم؟
پرسش 10:VETIVER چیست؟