دوستان عزیزم سلام ،  شاید این نوشته آخرین نوشته ای باشد که می نویسم ، شاید هم نه !سفری در پیش دارم ، عازم سرزمین وحی می باشم ، می روم ، شاید بیایم و زندگی دوباره ای شروع کنم و شربت عشق را بنوشم ،شاید هم نه ، یعنی ممکن است بر نگردم و یا بر گردم اما عاجز تر از گذشته.

خلاصه دوستان من : اگر بدی ای از من دیدید که به بزرگی خودتون ببخشید و اگر خوبی دیدید که حقتان بود .التماس دعا.